Samorząd Województwa Wielkopolskiego, uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r., przyjął Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, którego elementem są obszary funkcjonalne, w tym obszary funkcjonalne miast subregionalnych.

Delimitacja obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych, nie jest obowiązkowa, niemniej Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot odpowiedzialny za regionalną politykę przestrzenną, z własnej inicjatywy wskazał kryteria i wyznaczył granice miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych. Tym samym zakres przestrzenny miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Konina (KOF) określił jako: gminę miejską Gniezno, 3 gminy miejsko-wiejskie: Czerniejewo, Kłecko i Witkowo oraz 3 gminy wiejskie: Gniezno, Łubowo, Niechanowo.

Wzmocnienie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, z wykorzystaniem jego endogenicznych i egzogenicznych potencjałów, stwarza szansę na intensyfikację rozwoju środkowo-wschodniej części Wielkopolski. W Gnieźnie – ośrodku subregionalnym oraz w jego bezpośrednim otoczeniu – kumulują się zjawiska przestrzenne ściśle powiązane z zachodzącymi procesami społeczno-gospodarczymi o złożonym charakterze, uzależnionym od wielu czynników zewnętrznych.

Gniezno, jako istotny ośrodek administracyjny, usługowo-przemysłowy i naukowy, stanowi biegun wzrostu środkowo-wschodniej części Wielkopolski. Siła i zasięg oddziaływania ośrodka wykracza poza granice administracyjne miasta, tworząc silne powiązania funkcjonalno-przestrzenne z terenami sąsiednimi.

Miasto Gniezno wraz ze swoim obszarem funkcjonalnym pełni ponadto istotną rolę dla rozwoju funkcji metropolitalnych, głównie ze względu na swoje położenie i znaczenie w hierarchii sieci osadniczej. Gniezno, jako ośrodek rangi subregionalnej, charakteryzuje się silnie rozwiniętą funkcją administracyjno-polityczną, a ze względu na korzystne powiązania komunikacyjne, jak i bliskość miasta metropolitalnego, stanowi ważne miejsce lokalizacji funkcji usługowo-przemysłowych, w tym usług związanych m.in. z edukacją, biznesem czy specjalistycznymi placówkami zdrowia.

Celem koncepcji jest określenie wizji rozwoju, struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz celów rozwoju i zasad zagospodarowania obszaru. Wybrane kluczowe cechy obszaru, określone na podstawie zdiagnozowanych potencjałów oraz przeprowadzonych analiz, stanowiły podstawę dla określenia kierunków rozwoju, a następnie sformułowania działań i zadań.

Niniejszy dokument służyć powinien koordynacji polityk przestrzennych poszczególnych samorządów lokalnych. Realizacja Koncepcji, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, zapewni racjonalne wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego.

 

Mapa Struktura funkcjonalno-przestrzenna Mapa Cel 1 Przestrzeń tradycji i tożsamości kulturowej Mapa Cel 2 Przestrzeń aktywności turystycznej Mapa Cel 3 Przestrzeń integracji funkcjonalnej

 

 


Materiały do pobrania:

Okładka Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny grafika

Przewiń do góry