Samorząd Województwa Wielkopolskiego, uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r., przyjął Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, którego elementem są obszary funkcjonalne, w tym obszary funkcjonalne miast subregionalnych.

Delimitacja obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych, nie jest obowiązkowa, niemniej Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot odpowiedzialny za regionalną politykę przestrzenną, z własnej inicjatywy wskazał kryteria i wyznaczył granice miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych. Tym samym zakres przestrzenny miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Konina (KOF) określił jako: gminę miejską Konin, 2 gminy miejsko-wiejskie: Golina, Ślesin oraz 5 gmin wiejskich: Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto.

Zamiarem niniejszej koncepcji jest przedstawienie działań i zadań decydujących o rozwoju KOF. Punktem wyjścia była ocena stanu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz zróżnicowania poszczególnych jednostek osadniczych. Przeprowadzone analizy pozwoliły w sposób syntetyczny wyróżnić kluczowe dla obszaru potencjały i ograniczenia. Na ich podstawie określono grupy czynników, które swoim oddziaływaniem wpływają na intensyfikację szeroko pojętych procesów osadniczych.

Osiągnięcie pożądanego stanu KOF będzie możliwe dzięki działaniom polegającym na budowaniu silnego gospodarczo obszaru w oparciu o: transformację tradycyjnego przemysłu energetycznego przy wykorzystaniu innowacyjnych i czystych technologii, wykorzystania potencjału dobrej dostępności komunikacyjnej, oraz zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także racjonalnego i efektywnego zagospodarowania przestrzeni. Realizacja przyjętej w niniejszym dokumencie wizji będzie znaczącym impulsem wzmacniającym dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego.

Jednym z zamierzeń opracowania jest także wsparcie lokalnych i regionalnych władz samorządowych poprzez wskazanie możliwości rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. Dokument ma wspomóc koordynację działań strategicznych i planistycznych na rzecz wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie przyszłości KOF i skoordynowania działań w ramach jednostek samorządu terytorialnego.

Mapa Struktura funkcjonalno-przestrzenna Mapa Cel 1 Silny gospodarczo obszar innowacyjnych technologii Mapa Cel 2 Ponadregionalny ośrodek logistyki Mapa Cel 3 Atrakcyjny ponadregionalny ośrodek turystyki i sportu

 


Materiały do pobrania:

Okładka

Koniński Obszar Funkcjonalny grafika

Przewiń do góry