Samorząd Województwa Wielkopolskiego, uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r., przyjął Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, którego elementem są obszary funkcjonalne, w tym obszary funkcjonalne miast subregionalnych.

Delimitacja obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych, nie jest obowiązkowa, niemniej Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot odpowiedzialny za regionalną politykę przestrzenną, z własnej inicjatywy wskazał kryteria i wyznaczył granice miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych. Tym samym zakres przestrzenny miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Piły (POF) określił jako: gminę miejską Piła, 4 gminy miejsko-wiejskie: Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka oraz 2 gminy wiejskie: Kaczory, Szydłowo.

Koncepcja rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Piły – Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego ma charakter analizy studialnej, ukierunkowanej na integrację regionalnego planowania przestrzennego ze strategicznym zarządzaniem rozwojem terytorium. Przygotowane opracowanie wpisujące się w politykę rozwoju województwa wielkopolskiego nastawioną na wzmacnianie roli ośrodków subregionalnych, jako biegunów wzrostu.

Celem opracowania dokumentu jest określenie koncepcji rozwoju i zagospodarowania obszaru, w tym struktury funkcjonalno-przestrzennej, sprecyzowanie celów wynikających ze sformułowanej wizji rozwoju, a także określenie pożądanych kierunków realizujących cele rozwoju. Wskazane kierunki rozwoju zostały skonkretyzowane poprzez zbiór działań i zadań mających na celu maksymalne wykorzystanie potencjału wewnętrznego obszaru, co przyczyni się do dynamizacji rozwoju całego subregionu. Zaproponowane w Koncepcji zintegrowane podejście terytorialne przejawia się propozycją nowej ścieżki rozwoju obszaru traktowanego jako całość, zarówno w ujęciu planistycznym, jak i strategicznym.

Jednym z zamierzeń opracowania jest także wsparcie lokalnych władz samorządowych poprzez wskazanie możliwości rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. Dokument ma wspomóc koordynację działań strategicznych i planistycznych na rzecz wypracowania wspólnego podejścia w sprawie przyszłości subregionu pilskiego i skoordynowania działań gmin wchodzących w skład POF.

Mapa Struktura funkcjonalno-przestrzenna Mapa Cel 1 Obszar przyjazny do życia i pracy Mapa Cel 2 Obszar atrakcyjny turystycznie Mapa Cel 3 Obszar równowagi funkcjonalnej

 

 


Materiały do pobrania:

okładka POF Pilski Obszar Funkcjonalny grafika

 

 

Przewiń do góry