logo projektu

W maju 2021 r. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu zostało włączone w prace nad dokumentem pn.: „Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku”, przygotowywanym przez ARR TRANSFORMACJA Sp. z o.o., zgodnie z Umową powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie wspierania procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej, zawartą między Województwem Wielkopolskim a ARR TRANSFORMACJA Sp. z o.o. (nr DRG 214/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. ze zm.).

W ramach podjętej współpracy WBPP w Poznaniu opracowało wstępne ramy i aspekty programowe „Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku” z uwzględnieniem zintegrowanego charakteru dokumentu, w tym integracji tematycznej i terytorialnej, oraz uczestniczyło w przygotowaniu „Założeń Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej”. Przyjmując za podstawę działań prorozwojowych kreowanie i kształtowanie nowej tożsamości Wielkopolski Wschodniej „po węglu”, rozpoczęto prace nad koncepcją układu celów strategicznych i zintegrowanych celów operacyjnych, uwzględniając zarówno globalne wyzwania klimatyczne wynikające m.in. z „Europejskiego Zielonego Ładu”, jak i kluczowe wyzwania wynikające ze specyfiki obszaru Wielkopolski Wschodniej.

Dnia 24 listopada br., w formule zdalnej, odbyło się spotkanie inaugurujące cykl spotkań konsultacyjnych i warsztatów tematycznych dotyczących prac nad „Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku” m.in. z przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, w którym brało udział ok. 60 uczestników. W trakcie spotkania przedstawiono założenia opracowania dokumentu, harmonogram prac, propozycję zaangażowania różnych grup interesariuszy oraz koncepcję prac diagnostycznych. Zaprezentowano także uwarunkowania, wyzwania i kierunki rozwojowe Wielkopolski Wschodniej wynikające z regionalnych dokumentów planistycznych i strategicznych: trzech edycji planu zagospodarowania przestrzennego województwa (z lat 2001, 2010, 2019) oraz „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku” i „Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. Kolejne spotkanie konsultacyjne przewidziano w grudniu br.

 
Przewiń do góry