Logo TPSTWW

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu przystąpiło w roku 2021 do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (TPSTWW)”, w tym sporządziło prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu TPSTWW. Zadanie to realizowane było we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej UMWW.

Projekt „Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej”, jest dokumentem stanowiącym podstawę do wydatkowania środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w latach 2021-2027 oraz do korzystania z innych, unijnych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych UE. W naszym regionie TPSTWW skierowany jest dla obszaru Wielkopolski Wschodniej, subregionu w skład którego wchodzi 5 powiatów (tj. miasto Konin oraz powiaty koniński, kolski, słupecki i turecki), wyróżniającego się gospodarką opartą na przemyśle wydobywczym i energetycznym.


Najważniejszym celem prognozy, opracowanej dla potrzeb projektu „Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (TPSTWW)” jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływania realizacji zapisów projektu dokumentu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego w tym na: świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, środowisko kulturowe, zabytki i dobra materialne, będące potencjalnym wynikiem realizacji projektowanego zagospodarowania przestrzeni. Istotnym przedmiotem prognozy jest także poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych zabezpieczających środowisko i przeciwdziałających negatywnemu oddziaływaniu na nie.


W prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu TPSTWW ocenie poddano wszystkie proponowane rozwiązania zawarte w projekcie „Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (TPSTWW)” oraz uznano, że wszystkie je należy traktować jako korzystne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko. Oddziaływania te będą w większości pozytywnie wpływały na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego w sposób bezpośredni, pośredni, lub wtórny będąc skutkiem późniejszych interakcji oddziaływań bezpośrednich lub pośrednich.

W toku prac planistycznych, prognoza oddziaływania na środowisko wraz z projektem TPSTWW podlega udostępnieniu opinii społecznej na etapie wyłożenia do publicznych konsultacji. Podlega ona również opiniowaniu i uzgadnianiu przez właściwe, wymagane prawem, organy i instytucje.

 


Materiały do pobrania:

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko "TPSTWW" (4,32MB)

Przewiń do góry