Badanie, którego wyniki są przedmiotem niniejszego raportu, poświęcone było tematyce świadomości ekologicznej mieszkańców województwa wielkopolskiego, postrzegania środowiska przyrodniczego i jego wpływu na życie codzienne. W pierwszej kolejności publikujemy wyniki badania dla zagadnienie stanu środowiska przyrodniczego, w tym najważniejsze zdaniem respondentów problemy środowiska przyrodniczego. Pytania dotyczyły m.in. oceny stanu środowiska przyrodniczego, tego jak istotne, zdaniem respondentów, jest to zagadnienie dla mieszkańców Polski, województwa wielkopolskiego oraz mieszkańców najbliższej okolicy. Z badania dowiadujemy się także skąd mieszkańcy województwa wielkopolskiego czerpią informację na temat stanu środowiska przyrodniczego.

LiśćB.jpeg


CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW BADANIA


 
eco_wlkp.jpeg
 

 

charakterystyka_wykres7.jpeg

 

 

UCZESTNICY BADANIA WG PODREGIONÓW
mapa_podregiony.jpeg

 


ŹRÓDŁA INFORMACJI O SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO


 

grafika_eco_Źródła.jpeg

 

 


STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO


 

LiśćB.jpeg

Czy według Pana(i) stan środowiska przyrodniczego jest ważny dla mieszkańców Polski?

 

Czy według Pana(i) stan środowiska przyrodniczego jest ważny dla mieszkańców Polski?

O ważności stanu środowiska przyrodniczego dla mieszkańców Polski było przekonanych łącznie 79% uczestników badania. Najwięcej było ich wśród mieszkańców podregionu konińskiego (84,7%), a najmniej – wśród respondentów z podregionu kaliskiego (75,7%).

polska.png

 

LiśćB.jpeg

 

Czy według Pana(i) stan środowiska przyrodniczego jest ważny dla mieszkańców województwa wielkopolskiego?

 

W opinii zdecydowanej większości uczestników badania stan środowiska przyrodniczego jest ważny również dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, na co wskazywało łącznie 83,6% respondentów. Najczęściej z taką opinią zgadzali się mieszkańcy podregionu poznańskiego (85,8%) i konińskiego (85,5%), zaś relatywnie najrzadziej – podregionu leszczyńskiego (80%).

wlkp.jpeg

 

LiśćB.jpeg

 

Czy według Pana(i) stan środowiska przyrodniczego jest ważny dla mieszkańców najbliższej okolicy?

 

Według większości uczestników badania stan środowiska przyrodniczego jest ważny dla mieszkańców najbliższej okolicy. Odpowiedzi potwierdzające stanowiły 83% wskazań w całej próbie i przeważały we wszystkich zbiorowościach, niezależnie od podregionu zamieszkania. Najczęściej z opinią o ważności środowiska przyrodniczego dla mieszkańców najbliższej okolicy zgadzali się mieszkańcy podregionu poznańskiego (87%) i konińskiego (86%), zaś relatywnie najrzadziej – podregionu kaliskiego (78%).

 

naj.jpeg

 

PODREGIONY

Jak-oceniasz-stan-środowiskaC.png

 

LiśćB.jpeg

 

Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) stan OBECNY środowiska przyrodniczego?

 

 

Opinie respondentów w tym zakresie nie są optymistyczne, większość z nich sformułowała oceny negatywne. Źle stan środowiska przyrodniczego oceniło łącznie 64,3% badanych, natomiast dobrze – tylko 29,5%.

 

Niezależnie od podregionu zamieszkania w poszczególnych kategoriach respondentów przeważały oceny negatywne. Największy odsetek złych opinii na temat obecnego stanu środowiska przyrodniczego dotyczył miasta Poznań i podregionu kaliskiego (po ok. 68%), minimalnie niższy był dla podregionu poznańskiego (67,1%). Na tle innych podregionów województwa wielkopolskiego wyróżniał się podregion pilski, gdzie oceny negatywne środowiska przyrodniczego stanowiły tylko 56%.

 

Prawie 35% respondentów z subregionu pilskiego stan obecny środowiska przyrodniczego oceniło dobrze. W pozostałych podregionach oceny pozytywne łącznie stanowiły od niecałych 27% (podregion miasto Poznań, podregion kaliski i podregion poznański), przez 31,7% (podregion leszczyński) do 32,1% (podregion koniński).

jak-oceniaszD.png

 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO


 

LiśćB.jpeg

 

Od czego, Pana(i) zdaniem, w największym stopniu  zależy stan środowiska przyrodniczego? Proszę podać co najwyżej trzy odpowiedzi?

 

Zdaniem dwóch na trzech uczestników badania (68,2%) stan środowiska przyrodniczego zależy od nich samych była to najczęściej pojawiająca się odpowiedź na pytanie o to, od czego w największym stopniu zależy stan środowiska przyrodniczego. W dalszej kolejności mieszkańcy województwa wielkopolskiego zwracali uwagę na konieczność uznania przez społeczeństwo kwestii środowiska za ważny problem (41%), położenie nacisku na sprawy ochrony środowiska przez rząd (38%), sformułowanie odpowiednich przepisów prawnych i ich egzekwowania (36%) oraz na aktywność władz lokalnych w dziedzinie ochrony środowiska (32%). Rzadziej występowali respondenci, którzy byli przekonani, iż stan środowiska naturalnego w największym stopniu zależy od odpowiedzialności biznesu (25%), a jeszcze mniejszy odsetek wskazań dotyczył znaczenia sytuacji finansowej państwa (12%) czy aktywności mediów w dziedzinie informowania o stanie środowiska przyrodniczego (10%).

 

wykresy7.jpeg

Przewiń do góry