Okładka Strategia Rozwoju Wielkopolski Wschodniej

Dnia 1 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 5895/2022 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040. Tym samym zakończył się etap przygotowania dokumentu będącego próbą zaprogramowania rozwoju tej części Wielkopolski w perspektywie do 2040 roku.

Wspólnie ze spółką ARR Transformacja, Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy bardzo aktywnym udziale Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej oraz dzięki niezwykłemu zaangażowaniu środowiska naukowego Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  UAM w Poznaniu, przygotowaliśmy dokument „szyty na miarę” – uwzględniający specyfikę obszaru i odpowiadający na kluczowe wyzwania najbliższych lat.

Wielkopolska Wschodnia, obejmująca pod względem przestrzennym powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki oraz Miasto Konin, jest jednym z kluczowych obszarów w regionie, który ze względu na swój indywidualny charakter i zachodzące zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenne, wymaga odpowiednio zaplanowanego i ukierunkowanego wsparcia, wykraczającego poza działania przewidziane dla całego obszaru województwa wielkopolskiego.

Jest to obszar otwarty na nowe wyzwania, zamieszkały przez operatywnych mieszkańców i posiadający duże możliwości rozwoju, ze względu na korzystne położenie komunikacyjne oraz walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego cechujący się atrakcyjnością inwestycyjną i turystyczną. Jednocześnie subregion ten charakteryzuje się wieloma niekorzystnymi trendami obejmującymi m.in.: wysokie ujemne saldo migracji, starzejące się społeczeństwo, wysoką stopę bezrobocia, niski poziom inwestycji zagranicznych, zagrożenie występowaniem suszy, znaczne przekształcenia powierzchni ziemi czy zaburzenia stosunków wodnych powstałe na skutek eksploatacji węgla brunatnego metodami odkrywkowymi.

Konieczność opracowania strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej  została wskazana w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (przyjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku) w ramach pakietu działań „Transformacja Wielkopolski Wschodniej” określonego w Celu strategicznym 4 Wzrost skuteczności Wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem.

Podstawowym założeniem Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 jest nowe spojrzenie na Wielkopolskę Wschodnią, koncentrujące się na identyfikacji nowych potencjałów rozwojowych, których wykorzystanie może być kluczowe dla przyszłego rozwoju tej części województwa. Zdefiniowanie strategicznych, z punktu widzenia społeczności subregionu, celów rozwoju powiązanych ze specyficznymi potrzebami i obszarami budowania trwałych przewag konkurencyjnych obszaru, jest ważnym elementem procesu kompleksowej i sprawiedliwej transformacji społeczno-gospodarczej.

W obliczu narastających zmian klimatycznych i transformacji przemysłu wydobywczo-energetycznego, motywem przewodnim dokumentu jest kształtowanie NOWEJ TOŻSAMOŚCI Wielkopolski Wschodniej „po węglu” - budowanie silnych pozytywnych relacji między mieszkańcami Wielkopolski Wschodniej, co przyczyni się do powstania partnerskiego i włączającego społeczeństwa, przekształcenie gospodarki subregionu w nowoczesną, innowacyjną i neutralną dla klimatu oraz przywrócenie i zachowanie walorów środowiskowych, co wpłynie na przekształcenie Wielkopolski Wschodniej w obszar przyjazny i atrakcyjny do zamieszkania. Tym samym przyjmuje się, że najważniejszym kapitałem terytorialnym obszaru Wielkopolski Wschodniej są jej mieszkańcy, gospodarka i przestrzeń a zachodzące przeobrażenia społeczno-gospodarcze będą efektem procesu integracji wzmacniania więzi społecznych, potencjałów gospodarczych i walorów środowiskowych.

 


Opracowanie do pobrania:

PDFStrategia Rozwoju Wielkopolski Wschodniej (31,52MB)

Przewiń do góry