Zdjęcie Droga rowerowa

Zakończyła się druga edycja badania infrastruktury dróg rowerowych w Wielkopolsce. Dane pozyskane od jednostek samorządu terytorialnego i zarządców infrastruktury drogowej posłużyły do inwentaryzacji stanu i planów rozwoju sieci dróg rowerowych w regionie oraz aktualizacji Wielkopolskiej Bazy Dróg Rowerowych (WBDR).

Infografika ukazująca frekwencję udziału gmin i powiatów w badaniu realizowanym w 2021 i w 2023 roku

Pierwsze badanie infrastruktury dróg rowerowych zrealizowano na przełomie 2020 i 2021 roku. Wzięło w nim udział aż 81% jednostek samorządu powiatowego i 85% gminnego, a zgromadzone dane pozwoliły na opracowanie pierwszej cyfrowej wersji WBDR.

W drugiej edycji badania, która rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku, odpowiedzi udzieliły wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Otrzymanie 100% odpowiedzi z gmin i powiatów województwa było możliwe dzięki nowej formie pozyskiwania danych – geoankiecie dostępniej w aplikacji mapowej WBDR. Aplikacja pozwalała na przeglądanie danych o drogach rowerowych, a następnie ich weryfikację, aktualizację oraz dodawanie całkowicie nowych odcinków dróg rowerowych.

W artykule przedstawiono podsumowanie wyników badania ankietowego prezentujące podstawowe dane o stanie rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie województwa wielkopolskiego. Wielkopolska Baza Dróg Rowerowych została udostępniona za pośrednictwem aplikacji mapowej, umożliwiającej wszystkim zainteresowanym wgląd do szczegółowych informacji o sieci dróg rowerowych. Dane zawarte w WBDR są aktualne na koniec kwietnia 2023 roku.

 

 


DŁUGOŚĆ SIECI DRÓG ROWEROWYCH

 

Łączna długość istniejących dróg rowerowych w województwie wynosi 2 883 km. W realizacji pozostają blisko 123 km, a planowanych do wybudowania jest aż 1 841 km dróg rowerowych.

 

 

ISTNIEJĄCE

#

2 883 km

W REALIZACJI

#

123 km

PLANOWANE

#

1 841 km

#

 

Najdłuższa sieć dróg rowerowych znajduje się w Poznaniu – 268 km, Pile – 68 kmObornikach – 58 km, natomiast w 18 gminach nie ma ani jednego odcinka drogi rowerowej.

Najwięcej kilometrów dróg rowerowych w trakcie realizacji jest w gminie Wierzbinek – 9,3 km, Stęszew 8,6 kmKleszczewo – 7,5 km.

Najwięcej kilometrów planowanych dróg rowerowych wskazano w gminie Krajenka – 62 km, Blizanów – 58 kmSwarzędz 40 km. W 41 gminach nie ma aktualnie planów rozwoju sieci dróg rowerowych.

 

 


TYPY INFRASTRUKTURY DRÓG ROWEROWYCH

Droga rowerowa to pas terenu oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi i przystosowany do poruszania się rowerem. Wskazana definicja obejmuje trzy typy infrastruktury przeznaczonej dla ruchu rowerowego, które są określone w Ustawie Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1047., ze zm.), czyli: drogę dla rowerów, drogę dla pieszych i rowerów oraz pas ruchu dla rowerów. Oprócz dróg rowerowych respondenci wskazywali także inne typy infrastruktur, w pewnym stopniu przystosowane i przeznaczone do poruszania się rowerem – drogi dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym oraz pozostała infrastruktura wskazana do ruchu rowerowego[1]..

Wykres Typy infrastruktury w Wielkopolsce: droga dla rowerów 38,0%, droga dla pieszych i rowerów 52,5% pas ruchu dla rowerów 4,0% droga dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym 2,5% pozostała infrastruktura wskazana do ruchu rowerowego 3,1%

Znak droga dla rowerów

droga dla rowerów

Znak droga dla pieszych i rowerów

droga dla pieszych i rowerów

Znak pas ruchu dla rowerów

pas ruchu dla rowerów

Znak droga dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym

droga dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym

Pozostała infrastruktura wskazana do ruchu rowerowego

pozostała infrastruktura wskazana do ruchu rowerowego

 

Istniejąca sieć dróg rowerowych w Wielkopolsce to przede wszystkim drogi dla pieszych i rowerów o długości 1 602 km i drogi dla rowerów o długości 1 158km.

 

 


TYPY NAWIERZCHNI

#

Typy zastosowanych nawierzchni dróg rowerowych nie są mocno zróżnicowane. Dominują głównie dwa materiały: kostka betonowa 1 219 km (42,3%) i asfalt 1 162 km (40,3%). Dla blisko 7% dróg rowerowych wybrano typ nawierzchni inna, która w zdecydowanej większości odnosi się do odcinków dróg o dwóch lub więcej zastosowanych typach nawierzchni, gdzie najczęściej współwystępuje asfalt i kostka betonowa. Dla 7% odcinków rodzaj nawierzchni nie został określony.

Wykres Typy nawierzchni w Wielkopolsce: kostka betonowa 42,3%, asfalt 40,3%, inny 7,0% nie wskazano 7,0%, pozostałe 3,5%

 

 


STAN TECHNICZNY

Stan technicznych dróg rowerowych badany był w 3 kategoriach:

  • dobry – nawierzchnie nowe, odnowione i eksploatowane, dopuszczalne występowanie sporadycznych uszkodzeń nie wymagające zabiegów naprawczych
  • niezadowalający – nawierzchnie z uszkodzeniami wymagające zaplanowania zabiegów naprawczych
  • zły – nawierzchnie z uszkodzeniami wymagające niezwłocznych zabiegów naprawczych lub w przypadku braku środków odpowiedniego oznakowania odcinków

#


Zdecydowana większość, aż 2 101 km dróg rowerowych w regionie, znajduje się w stanie dobrym. W stanie niezadowalającym są tylko 3 km dróg, a w złym 80 km. Dla 700 km dróg rowerowych nie określono stanu technicznego.

Wykres Stan technicznych dróg rowerowych w Wielkopolsce: dobry 72,9%, zadowalający 0,1%, zły 2,8%, nieokreślony 24,2%

 


GĘSTOŚĆ DRÓG ROWEROWYCH

Na terenie poszczególnych gmin obliczono gęstość dróg rowerowych na podstawie aktualnych danych. Wskaźnik gęstości dróg rowerowych w przeliczeniu na 100 km2 dla województwa wielkopolskiego wyniósł 9,7 km. Natomiast wskaźnik gęstości dróg rowerowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wynosi 8,3 km dla całego województwa. W porównaniu do wyników pierwszego badania z przełomu 2020 i 2021 roku, zauważalne są zmiany i wzrost wartości obu wskaźników. Trzeba jednak zaznaczyć, że w poprzedniej edycji badania, frekwencja wśród samorządów lokalnych była znacznie mniejsza, a baza dróg rowerowych nie była kompletna.

#

 

Największe zagęszczenie dróg rowerowych w przeliczeniu na 100 km2 występuje w gminach miejskich: Złotów, Wągrowiec oraz Chodzież. Natomiast w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców najwyższą wartość wskaźnika osiągnęły gminy: Powidz, Krzemieniewo i Rydzyna.

 

 


WIELKOPOLSKA BAZA DRÓG ROWEROWYCH - APLIKACJA MAPOWA

 

Logo Wielkopolska baza dróg rowerowych

Wraz z zakończeniem procesu aktualizacji udostępniona została aplikacja mapowa dedykowana Wielkopolskiej Bazie Dróg Rowerowych. Umożliwia ona przeglądanie danych o drogach rowerowych, m.in. o stanie realizacji, typie infrastruktury czy rodzajach nawierzchni. W przyszłości posłuży również jako platforma pozyskiwania danych w ramach cyklicznej aktualizacji WBDR.

Celem prowadzenia Bazy jest inwentaryzacja i stały monitoring sieci dróg rowerowych, oraz wsparcie i koordynacja procesu planowania rozwoju infrastruktury dla ruchu rowerowego na wszystkich poziomach zarządzania. Chociaż aplikacja nie daje możliwości wyznaczania optymalnych tras podróży rowerowych, w formie znanej z popularnych serwisów mapowych, może być przydatnym źródłem informacji dla rowerzystów, o przebiegach, typie i stanie infrastruktury dróg rowerowych.

 

Kliknij i przejdź do aplikacji mapowej

 

 


PODSUMOWANIE

Długość dróg rowerowych w województwie wielkopolskim systematycznie rośne. Porównując z poprzednimi wyników z 2021 roku, istniejąca sieć dróg rowerowych zwiększyła się o prawie 32%. Liczba planowanych dróg uległa znacznym zmianom i wzrosła ponad trzykrotnie. Jednak problemy w dalszym ciągu pozostają te same. Występuje duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne w dostępie do dróg rowerowych. W niektórych, szczególnie słabiej zaludnionych obszarach zachodniej i północnej części województwa, sieć dróg rowerowych jest najmniej rozwinięta. Najgęstsza występuje w największych ośrodkach miejskich i w ich najbliższym sąsiedztwie oraz w południowo-zachodniej części województwa. Należy podkreślić, że w Wielkopolsce jest aż 18 gmin, w których nie znajduje się żadna droga rowerowa.

Szczególnym problemem sieci dróg rowerowych jest brak jej spójności. Zauważalne są także braki w ciągłości istniejącej infrastruktury, której uzupełnienie nie jest uwzględniane w ramach realizowanej i planowanej infrastruktury. Świadczy to o potrzebie skoordynowania działań na rzecz realizacji spójnej sieci dróg rowerowych na poziomie ponadlokalnym, która połączy najważniejsze w skali regionu generatory ruchu, czyli wszystkie ośrodki gminne i powiatowe.

 

Grafika Panorama miasta z drogą dla pieszych i rowerów

 


[1] Infrastruktura drogowa i inna uwzględniająca ograniczenia prędkości dopuszczalnej, stosowanie rozwiązań z zakresu uspokojenia ruchu, czy zmian organizacji ruchu umożliwiających bezpieczny ruch rowerowy

 

 

Przewiń do góry