Logo Zmiany klimatu

Obserwowane w Wielkopolsce zmiany klimatu przejawiają się nie tylko cieplejszymi porami roku, ale także gwałtownymi, intensywnymi i niespodziewanymi zdarzeniami pogodowymi. Intensywność zmian oraz skutki przyrodnicze, społeczne i gospodarcze są zróżnicowane regionalnie. W dobie postępujących zmian klimatycznych kluczowa jest dbałość o zachowanie równowagi środowiskowej i dostosowywanie się najbardziej wrażliwych sektorów i obszarów do nowej sytuacji. Na rozwój regionu, szczególnie w zakresie rolnictwa, w sposób niekorzystny wpływa nasilające się zjawisko suszy. Oddziałuje ono bezpośrednio na jakość i ilość plonów, a także powoduje podwyższenie kosztów działalności rolniczej, szczególnie w zakresie produkcji roślinnej. Ważne jest zatem dostosowanie polityki rolnej do zmian klimatu oraz wspieranie rolników w adaptacji do zmieniających się uwarunkowań.

 

Na obszarze Wielkopolski wschodniej i południowej, nakładają się zjawiska zagrażające zachowaniu właściwego stanu ilościowego i jakościowego zasobów wód podziemnych. Rekomenduje się podjęcie działań interwencyjnych w zakresie ochrony istniejących ujęć wód oraz niwelowanie negatywnego oddziaływania na zasoby wód podziemnych. Ponadto należy dążyć do zwiększenia ilości i poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych, poprzez podejmowanie działań służących poprawie warunków hydrologicznych w celu zabezpieczenia zasobów wodnych dla potrzeb społeczno-gospodarczych oraz adaptacji regionu do zmian klimatu.

 


Materiały do pobrania:

PDFZmiany Klimatu w WLKP_PL.pdf (3,97MB)

PDFZmiany klimatu w WLKP_ENG.pdf (4,31MB)

Przewiń do góry