Okładka Okresowa Ocena PZPWW

1 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 6678/2023 przyjął Okresową ocenę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, przyjętego Uchwałą Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 roku.

 


Opracowanie dostarcza podstawowych informacji o stanie zagospodarowania przestrzennego Wielkopolski, o zmianach, jakie zaszły w przestrzeni województwa od czasu uchwalenia Planu, a także o stopniu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały w nim zapisane oraz zgodności jego ustaleń z obowiązującymi dokumentami i przepisami prawa. Przeprowadzenie Okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, pozwala na sformułowanie wniosków dotyczących jego aktualności oraz określenie wymaganych i postulowanych zmian dokumentu.


 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okresowa ocena Planu składa się z następujących części:

  1. Przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa wielkopolskiego, w którym przedstawiono zmiany w strukturze przestrzennej województwa, dotyczące takich elementów zagospodarowania jak: sieć osadnicza, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, komunikacja, infrastruktura techniczna, bezpieczeństwo publiczne oraz zjawiska społeczno-gospodarcze w wymiarze przestrzennym. Przeprowadzone analizy dotyczą wszystkich zagadnień zawartych w obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa (PZPWW). Podczas analiz szczególną uwagę zwracano na zmiany zachodzące w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym (POM), który zgodnie z przyjętą uchwałą stanowi część PZPWW. Przegląd zmian uzupełniono o analizę dokumentów strategicznych i przepisów prawa, której celem jest ocena aktualności ustaleń Planu w świetle zapisów dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych przyjętych na szczeblu krajowym i wojewódzkim. W zakresie dokumentów strategicznych i przepisów prawa analizie poddano tylko te przyjęte po uchwaleniu obowiązującego Planu województwa.

 

  1. Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, który jest podstawowym źródłem informacji o przestrzeni regionu. Dokument określa aktualne uwarunkowania i zjawiska wpływające na zagospodarowanie przestrzeni. Zakres przedmiotowy dokumentu obejmuje obligatoryjny zakres ustawowy planu województwa, który powinien określać w szczególności: podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych, system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, granice terenów zamkniętych i stref ochronnych, obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.

    Raport został uzupełniony o liczne analizy zagadnień, które mają bezpośredni wpływ na jakość zagospodarowania przestrzennego regionu, a tym samym na poziom życia społeczno-gospodarczego Wielkopolan. Są to między innymi: analiza rozwoju terenów zabudowanych oraz aktywności planistycznej gmin, analiza rozmieszczenia przestrzennego elementów dziedzictwa kulturowego, charakterystyka wielkopolskiego krajobrazu, badanie dostępności do usług medycznych, badanie dostępności do placówek opiekuńczych i edukacyjnych wraz z badaniem jakości edukacji, analiza odsetka dzieci ukraińskich w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych, analiza rozmieszczenia przestrzennego bazy noclegowej, analizy rozmieszczenia przestrzennego podmiotów i zjawisk gospodarczych, badanie poziomu rozwoju odnawianych źródeł energii, charakterystyka zmian klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wielkopolskiej suszy.

 

  1. Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Ocenę przeprowadzono na podstawie wskazanej w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa listy inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), które to zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.

 

Wyniki przeprowadzonego przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, analiza realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a także przeprowadzona w ramach Raportu diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej, transportowej, infrastrukturalnej i środowiskowej, pozwoliły na wskazanie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu i polityki przestrzennej w perspektywie najbliższych lat.

 


Materiały do pobrania:

PDFOKRESOWA OCENA PZPWW 2023.pdf (45,01MB)

Przewiń do góry