Okładka RPT 2030

Dnia 30 listopada 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 7528/2023 w sprawie przyjęcia Regionalnego planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku (RPT 2030) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Jest dokumentem obligatoryjnym dla spełniania przez Województwo Wielkopolskie, warunku podstawowego Celu Polityki 3 w obszarze transportu określonego w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dokument został opracowany w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu przy współpracy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. RPT 2030 to dokument, który kompleksowo określa wizję rozwoju regionalnego systemu transportowego w oparciu o podstawowe obszary: poprawę dostępności i spójności regionu, wzmocnienie powiazań z Transeuropejską Siecią Transportową TEN-T, wzrost bezpieczeństwa w transporcie oraz zmniejszenie wpływu transportu na środowisko.

RPT 2030 identyfikuje podstawowe problemy systemu transportowego, wyznacza strategiczne cele rozwoju, wskazuje optymalny wariant rozwoju oraz określa kierunki interwencji i działania zmierzające do realizacji założonych celów. Wśród proponowanych działań znalazły się kluczowe z punktu widzenia województwa zadania dotyczące m.in. rewitalizacji linii kolejowych, zakupu niskoemisyjnego taboru kolejowego, rozwoju infrastruktury dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu, czy wzrostu poziomu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. Każdy z etapów prac nad dokumentem był konsultowany społecznie, a otrzymane od interesariuszy uwagi i wnioski pozwoliły dokładnie określić problemy i potrzeby transportowe Wielkopolski.

Regionalny plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 r. jest dokumentem implementacyjnym do Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021–2027 i narzędziem wspierającym proces wydatkowania funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje transportowe.

 


Opracowanie do pobrania:

PDFRPT 2030.pdf (11,92MB)

PDFZałącznik nr 1. Wyniki konsultacji.pdf (793,53KB)
PDFZałącznik nr 2. Przedsięwzięcia.pdf (260,60KB)
PDFZałącznik nr 3. Wymagania dla projektów.pdf (287,99KB)

Przewiń do góry