Logo PURPLE

W  2023 roku Europejska Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE zmieniła dotychczasowy statut, co wynikało z nowych uregulowań obowiązujących w systemie prawnym Królestwa Belgii. Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 lipca 2023 r. podjął uchwałę Nr LV/1120/23 w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE Międzynarodowego Stowarzyszenia Non Profit, na nowych zasadach. Wola przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE Międzynarodowego Stowarzyszenia Non Profit na nowych zasadach, została zadeklarowana podczas 37 Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE, w dniu 7 listopada 2023 r. w Brukseli. Od roku 2023 Europejska Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE, otwiera się na nowych członków. Nowi członkowie to nowe możliwości dla Sieci, wzmocnienie m.in. o doświadczenia uczelni wyższych, organizacji pozarządowych czy innych jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejne już, 38 Zgromadzenie Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE, zorganizowane zostało w dniach 22-24 maja 2024 r. w Brnie, w Regionie Południowe Morawy. Wydarzeniu towarzyszyła wizyta studyjna, podczas której członkowie Sieci mieli okazję zaobserwować jak odbywa się proces zalesiania wokół Brna, uwzględniający różnorodność gatunkową drzew, celem stworzenia trwałych, wielofunkcyjnych i odpornych ekosystemów. W lasach zarządzanych przez Uniwersytet Mendla w  Brnie rzadko pojawiają się monokultury leśne, są one zdecydowanie mniej korzystne z punktu widzenia ochrony i zrównoważonego zarządzania lasami. Podczas Zgromadzenia Ogólnego zaprezentowany został również projekt planu działań na rzecz klimatu dla Moraw Południowych, ze strony Agencji Rozwoju Regionu Metropolitalnego Wiedeń/Dolna Austria przedstawiono podejście partycypacyjne w dziedzinie poprawy klimatu w kontekście terytorialnym.

Aktualna praca Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE koncentruje się m.in. na dwóch projektach finansowanych z programu „Horyzont Europa” - PLUS Change i FOODCITYBOOST w ramach, których rola partnerska PURPLE obejmuje bezpośrednią współpracę z instytucjami UE oraz opracowywanie zaleceń politycznych.

 

 

Przewiń do góry