Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu jest wojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną. Biuro działa w formie jednostki budżetowej, finansowanej z działu 710 rozdz. 71003 i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego zostało utworzone na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/47/99 z dnia 29 marca 1999 r., w sprawie połączenia Wojewódzkich Biur Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Wojewódzkiego Biura Urbanistyki i Architektury w Pile w jedną jednostkę budżetową pod nazwą Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, zmienionej następnie Uchwałą Nr XXXIV/510/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2001 r.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego działa na podstawie:

  • Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXV/663/21 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 października 2021 r.,
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),
  • Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm .),
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.).

Biuro swym zakresem działania obejmuje obszar Województwa Wielkopolskiego, na którym realizuje zadania z zakresu planowania przestrzennego, ustawowo przypisane samorządowi województwa. Biuro może wykonywać na rzecz innych podmiotów prace studialne, studia uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, opracowania planistyczne, a także prowadzić konsultacje, poradnictwo oraz sporządzać opinie w zakresie zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym.

Siedziba Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu znajduje się w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 14a, na I piętrze.

Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego kieruje:

  • Dyrektor – Jowita Maćkowiak,
  • Zastępca Dyrektora – dr Grażyna Łyczkowska,
  • Główna Księgowa – Anna Kubiakowska.
Przewiń do góry